ನಾನೂ ಕ�ಕ� ಆದಾಗ

ನಾನ� ಕ�ಕ� ಆಗಿ ಅಡ�ಗೆ ಕ�ಕ� ಮಾಡಿದಾಗ
ಅದನ�ನ� ಕ�ಕ�ಕಿ ಕ�ಕ�ಕಿ ತಿನ�ನ�ವವರ� ಬೇಡವೇ?
ಅವರ� ಅದನ�ನ� ಕ�ಕ�ಕಿ ಕ�ಕ�ಕಿ ತಿಂದ ಮೇಲೆ
ತಾನೇ .. ನಾನà³� ತಿಂದà³� ಸೇಫà³� ಆಗಿರಲà³� ಸಾಧà³�ಯ…!!! 🙂

ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಹಕ�ಕಿಗಳ ಮಧ�ಯೆ


ಹಕ�ಕಿಗಳೇ ಹಕ�ಕಿಗಳ ಹಿಡಿದ�
ಚಿಲಿ ಪಿಲಿಯ ದನಿಯ ಬದಲ�
ಕ�ಲಿಕ� ಕ�ಲಿಕ� ಕ�ಕಿಕ�ಕಿಸಿದಾಗ
ಯಕ�ಕಾ ಬಿಕ�ಕಿಯಾದ ಹಕ�ಕಿ
ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕಣ�ಣ ಬಿಡ�ತ�ತಿರ�ವ�ದ ನೋಡಿದಿರಾ?!!!!

ಮನದ ಹà³�ಚà³�ಚà³�…

ಹ�ಚ�ಚ� ಮನಸ�ಸಿನ ಬಯಕೆಗಳ ಸ�ತ�ತ
ನೂರಾರ� ಕನಸಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಕಟ�ಟಿ
ಹà³�ಚà³�ಚà³� ಚಿಂತೆಯ ಮಾಡà³�ತà³�ತ….
ಮತ�ತೊಂದ� ಹ�ಚ�ಚ� ಮನಸ�ಸ ಹ�ಡ�ಕಾಟದಲ�ಲಿ

ನಾಳೆಯ ಚಿಂತೆಯಲಿ…

ರವಿವಾರದ ದಿನ ಮನೆಯಲ�ಲೇ ಕಳೆದೆನಲ�ಲ
ಹೊರಗೆ ಸ�ಡ� ಬಿಸಿಲ�, ಜೊತೆಯಾರೂ ಇಲ�ಲ
ಸಧ�ಯಕ�ಕೆ ಸೋಮಾರಿ ಪಟ�ಟಿಗೆಯ ಜೊತೆ ಸಂಗ
ನಾಳಿನ ಬà³�ಯà³�ಸಿ ದಿನಚರಿಗೆ ಮà³�ಖ ಸಿಂಡರಿಸà³�ತà³�ತ…

ಅಕ�ವೇರಿಯನ� ಗಳಿಗೆ

ನಿಮà³�ಮಲà³�ಲಿ ನಾನೂ ಒಬà³�ಬ…
ನಾನೂ ನಿಮ�ಮಂತೆಯೇ..
ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಾವೆಲ�ಲ,
ಹೊಸತನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕೋಣ…

ಅರವಿಂದನ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿಗೆ…

ಮನದಲ�ಲಿ ಹೊಳೆದ ಬೆಳಕ�
ಸ�ತ�ತಮ�ತ�ತಲ� ಹರಿದ�
ಹೊಸ ಬೆಳಕ� ಚೆಲ�ಲ�ತ
ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಲಿ
ಕತà³�ತಲೆಯ ಸರಿಸಲಿ….

ಸಾಕà³�….ಬೇಕà³�…

ಎಲà³�ಲವನà³�ನೂ ಬರೆಯ ಬೇಕಿಲà³�ಲ…
ಮನಸ�ಸಿನ ಹಾಳೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಅವà³� ಹಾದà³�ಹೋದರೆ ಸಾಕà³�…

ಗ�ಳಿಗೆಯ ನ�ಂಗಿದ ಗಳಿಗೆ

ಗ�ಳಿಗೆಯ ನ�ಂಗಿದ ಗಳಿಗೆ
ಶà³�ರà³�ವಾಯà³�ತà³�… ತಲೆಯ ತೂಗà³�ಯà³�ಯಾಲೆ…
ಸರಿ ನಾ ಸರಿದೆ ನಿದà³�ರಾದೇವಿಯ ತೆಕà³�ಕೆಗೆ….
ಶà³�ಭರಾತà³�ರಿ 🙂

ಹಾಡ� ಮನವೇ

ಸ�ಮ�ಮನಿದ�ದ ಮನಕ�ಕೆ ಹಾಡ� ಎಂದಾಗಲೇ
ನಾಲ�ಕ� ಸಾಲ�ಗಳ ಬರೆದ�, ಪದಗಳ�
ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದಿವೆಯೇ ಎಂದ�
ಸಾಲ ಗà³�ನà³�ಗಲà³� – ಹಾಡಿತೆನà³�ನ ಮನ…